INWESTOR ZASTĘPCZY: 

Project management na etapie przygotowania inwestycji: 

Na etapie przygotowania inwestycji zespół A+KA oferuje m.in. następujące usługi: 

 • rozpoznanie potrzeb Inwestora; 

 • określenie realnego budżetu Inwestycji / weryfikacja już wcześniej wyznaczonego budżetu względem oczekiwań Inwestora; 

 • pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji dla Inwestycji;

 • określenie zakresu projektowego oraz niezbędnych procedur administracyjnych; 

 • przygotowania dokumentów prawnych oraz administracyjnych; 

 • opracowania budżetu wraz z harmonogramem realizacji Inwestycji;

 • przeprowadzenie konkursów ofert wraz z negocjacjami oraz opracowaniem umów dla m.in. Projektanta Głównego, Projektanta Wnętrz oraz Generalnego Wykonawcy; 

 • przeprowadzenie procedur związanych z przyłączeniem m.in. energii elektrycznej, wody i energii cieplnej, koniecznych do realizacji Inwestycji. 

Project management na etapie prac projektowych oraz prac budowlanych: 

Na etapie prac projektowych zespół A+KA odpowiedzialny jest m.in. za: 

 • przygotowanie dokumentów prawnych, umów zleceń oraz wytycznych projektowych; 

 • kontrola prac projektowych, ich jakości oraz terminowości; 

 • nadzór nad Projektantem w celu przygotowania dokumentacji projektu budowlanego, przetargowego wielobranżowego oraz wykonawczego;

Na etapie prac budowlanych działania obejmują m.in

 • kontrola przebiegu realizacji Inwestycji wraz realizacją postępu prac względem ustalonego harmonogramu oraz budżetu; 

 • bieżące raportowanie Inwestorowi o przebiegu realizacji Inwestycji;

 • uzgadnianie zmian projektowych z Inwestorem oraz Wykonawcą;  

 • reprezentacja Inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego; 

 • kontrolowanie stron uczestniczących w całości procesu pod względem m.in. wywiązywania się z zobowiązań umownych; 

 • bieżąca analiza kosztów wraz z weryfikacją dokumentów finansowych pod względem merytorycznym oraz rachunkowym; 

 • opracowanie umów z Wykonawcami; 

 • określenie usterek w robotach budowlanych oraz odbiór tych robót po usunięciu usterek wraz z potwierdzeniem ich usunięcia.

 • koordynacja obiegu dokumentacji formalnej oraz projektowej; 

 • uczestnictwo w naradach na terenie budowy; 

 • przeprowadzenie odbiór i rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego; 

 • uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym Inwestycji; 

 • przeprowadzenie odbiorów od Wykonawców działających na zlecenie Inwestora;

 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa postanowień, decyzji, opinii administracyjnych wraz z koordynacją Generalnego Wykonawcy w celu uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwolenie na Użytkowanie; 

Po zakończeniu procesu budowlanego przeprowadzimy również rozliczenie Inwestycji w zakresie: 

 • odebrania od Generalnego Wykonawcy (oraz w zależności od zakresów, od innych Wykonawców) dokumentacji projektowej powykonawczej wraz z jej weryfikacją pod kątem wymogów Inwestora; 

 • opracowanie końcowej dokumentacji rozliczeniowej Inwestycji (m.in. oryginały umów oraz decyzji administracyjnych, protokoły odbiorowe prac oraz dostaw, tabela kontroli budżetowej z faktycznym stanem rozliczenia oraz spis urządzeń wbudowanych w obiekt wraz z terminami oraz warunkami utrzymania gwarancji); 

 • archiwizacji całości dokumentacji Inwestycji zgodnie z wymogami Inwestora wraz z przekazaniem jej do wskazanej firmy archiwizacyjnej; 

 • przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania obiektu